Algemene voorwaarden van Kustappartementen Katwijk 

1. Bevestiging en inhoud van het huurcontract.   

1.1 Een huurcontract met Kustappartementenkatwijk.com kan telefonisch, schriftelijk of elektronisch (internet/e-mail) afgesloten worden.  

1.2 Met een boekingsbevestiging verbindt de huurder (minimaal 21 jaar) zich tot het aangaan van een huurcontract. Iedere boekingsaanvraag wordt door de verhuurder bevestigd middels een boekingsbevestiging. De bevestiging en factuur wordt per email verzonden. 

1.3 Het appartement kan met maximaal 5 personen gebruikt worden, waarbij kinderen als volwaardige personen meetellen. Het is niet toegestaan met meer personen het appartement te gebruiken.  

1.4 Groepen jongeren worden niet toegelaten. 

1.5 De door verhuurder verstuurde boekingsbevestiging bevat relevante gegevens voor het gebruik van het appartement. 

Om een correcte boeking te hebben en eventuele misverstanden te voorkomen, is het raadzaam dat de huurder deze gegevens controleert. Voor eventuele gevolgen door fouten of in compleetheid van de gegevens, kan de verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden. Eventuele fouten in de gegevens dienen binnen 7 dagen na het ontvangen van het huurcontract gemeld te worden bij de verhuurder. 

 2. Prijzen en betaling.

2.1 Prijzen zijn inclusief fietsverhuur (2x), keukenpakket, btw, gas, water en elektra.  

2.2 Bij de prijs is geen schadeverzekering, annuleringsverzekering of reisverzekering inbegrepen. U wordt dringend geadviseerd deze zelf af te sluiten.

2.3 De betaling van het huurbedrag dient binnen 7 (zeven) dagen betaald te zijn. Na ontvangst van de betaling is de reservering definitief. U kunt het bedrag overmaken op REKENINGNUMMER: IBAN: NL58ABNA0877.9656.25 BIC: ABNANL2A ten name van DUINFLORA VASTGOED B.V. onder vermelding van uw boekingsnummer.   

2.4 De prijzen zijn exclusief verplichte Toeristenbelasting € 1,63 per persoon per nacht, linnen/handdoekenpakket á €15,00 p.p. en eindschoonmaak á €60,00 indien het appartement bezemschoon en vaatvrij wordt opgeleverd. Bij sterke vervuiling worden de extra kosten in rekening gebracht.  

2.5 Bij niet tijdige betaling is de verhuurder gerechtigd de reservering te annuleren. 

2.6 Exclusief parkeerkaart 

2.7 Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald; de annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van kracht (zie punt 5). 

3. Extra kosten  

3.1 Bij sterke vervuiling of ernstige schade worden de extra kosten in rekening gebracht.  

4. Rechten en plichten van de huurder.

4.1 De dag, datum en het tijdstip van verhuur. 

Wij verhuren het appartement per weekend, midweek en week. In het hoogseizoen (juli, augustus) alleen per week (weken). 

De aankomst is vanaf 15.00 uur en vertrek voor 10.00 uur. 

Een weekend is van vrijdagmiddag 15.00 uur tot maandagochtend 10.00 uur.  

Een week is van vrijdagmiddag 15.00 uur tot vrijdagochtend 10.00 uur.  

4.2 Er zijn geen huisdieren toegestaan in onze appartement. 

4.3 De huurder dient zich te houden aan de huisreglementen, die opgenomen zijn in de welkomstmap van het appartement.  

4.5 Het appartement is binnen rookvrij, open vuur, barbecueën (ook niet op het balkon) e.d. zijn op last van de brandweer niet toegestaan. 

4.6 De huurder heeft de plicht als goed huisvader zorg te dragen voor het appartement. 

4.7 Tijdens het gebruik van het appartement is de huurder volledig aansprakelijk voor het gehuurde appartement, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren en zal schade, veroorzaakt door eigen toedoen en/of door medegebruikers, geheel door de huurder vergoed dienen te worden, terstond en aan de verhuurder. Ook voor eventuele bijkomende kosten. De verhuurder is bij voorbaat gerechtigd de huurder altijd en alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren, is verrekend.  

5. Annulering door huurder. 

5.1 Bij annulering tot 2 weken (14 dagen) voor aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 10% van het huurbedrag. 

5.2 Bij annulering binnen 1 week (7 dagen) voor aanvang huurperiode is 100% van het huurbedrag verschuldigd.  

5.3 Een omboeking is tot 2 weken (14 dagen) voor de aanvang van de huurperiode in overleg mogelijk (indien het appartement beschikbaar is). Kosten hiervoor zijn € 25,-. 

5.6 Een annulering door de huurder dient te allen tijde schriftelijk of per e-mail te worden bevestigd onder vermelding van reserveringsnaam, huurperiode en reserveringsnummer.  

6. Klachten. 

6.1 De huurder dient een klacht, ontstaan bij aanvang van de huur of gedurende het gebruik van het appartement, direct te melden aan de beheerder. De beheerder/eigenaar zal trachten de klacht onverwijld ter plaatse op te lossen. 

6.2 Een klacht moet direct worden ingediend. Als directe indiening niet mogelijk is of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen 1 maand na beëindiging van de huurperiode, schriftelijk en gemotiveerd, bij de verhuurder worden ingediend. Later ingediende klachten worden niet geaccepteerd en doen een vermeend vorderingsrecht vervallen. Verhuurder is, in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk ten bedrage van de huursom.  

7. Annulering en contractopzegging door verhuurder. 

7.1 De verhuurder kan voor de huuringang het huurcontract annuleren of opzeggen: 

a.) per onmiddellijke ingang indien de huurder zich niet houdt aan de bepalingen van het contract of indien hij door zijn gedrag anderen in gevaar brengt of zich anderszins storend gedraagt. Of bij gebleken onjuistheid van de opgegeven gegevens, voor zover dit nadelige gevolgen heeft voor Kustappartementen van Duinflora Vastgoed B.V. 

b.) per onmiddellijke ingang wanneer het huurcontract geen doorgang kan vinden wegens oorzaken van overmacht die het verblijf van huurders in het appartement verstoren of in gevaar brengen. 

7.2 Zegt de verhuurder het contract op door bepaling 7.1.a, dan dient de huurder de volledige huurprijs te betalen. Zegt de verhuurder het contract op door bepaling 7.1.b voor huuraanvang, dan worden alle reeds betaalde huurbedragen terstond geretourneerd. Verdere aanspraken op vergoeding zijn uitgesloten.

Zegt de verhuurder het contract op door bepaling 7.1.b tijdens de huurperiode, dan krijgt de huurder een evenredig deel van het huurbedrag terug overeenkomend met de periode dat het huurcontract niet nagekomen is.  

8. Aansprakelijkheid van verhuurder

8.1 Verhuurder staat borg voor een juiste beschrijving en een goede nakoming van de bepalingen in het huurcontract.  

8.2 Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in het appartement. 

8.3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.  

8.4 Verhuurder is niet verantwoordelijk voor incidentele storingen aan bijvoorbeeld de apparatuur, voor natuurschade of klimatologische veranderingen. 

8.5 Verhuurder is niet verantwoordelijk voor overmacht situaties, zoals oorlog, stakingen, militaire oefeningen, natuurgeweld en dergelijke.  

9. Overige

9.1 Op de verhuurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.